Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLINIKA-DIETY.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W KLINIKA-DIETY.PL
 4. KORZYSTANIE Z BLOGA
 5. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
 6. KORZYSTANIE Z KONTA USŁUGOBIORCY
 7. KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 8. SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU
 9. SPOSOBY I TERMINY WYKONANIA USŁUG
 10. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH (LICENCJA)
 11. KONTAKT Z NAMI
 12. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 16. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 17. OPINIE O PRODUKTACH
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://klinika-diety.pl(dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Klinika-diety.pl”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Klinika-diety.pl

 

1)      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Iwona Gryszkin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROFILAKTYKA ZDROWIA-HELP IWONA GRYSZKINwpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Syrokomli 6, 51-141 Wrocławi adres do doręczeń: ul. Zatorska 49/13, 51-215 Wrocław; NIP: 9970057198, REGON: 020689115,adres poczty elektronicznej: rejestracja@klinika-diety.pl, numer telefonu: +48 606 983 877(dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog, na którym znaleźć można artykuły, aktualności i inne wpisy publikowane przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  2. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA–Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznymUsługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniachoraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. PRODUKT – dostępny w Serwisie Internetowym (1) towar (w tym towar z elementami cyfrowymi, tj. zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa lub inna) lub (4) prawo, które może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KLINIKA-DIETY.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://klinika-diety.pl.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.W stosownych przypadkach przez Umowę Sprzedaży rozumie się również odpowiednio (i) umowę o dostarczanie Produktu (w przypadku Produktu obejmującego treści cyfrowy lub usługi cyfrowe) albo (ii) umowę o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku Produktu obejmującego usługi lub prawa).
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem i niebędąca Produktem.
  13. USŁUGOBIORCA, KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  14. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA– Iwona Gryszkin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROFILAKTYKA ZDROWIA-HELP IWONA GRYSZKIN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Syrokomli 6, 51-141 Wrocław i adres do doręczeń: ul. Zatorska 49/13, 51-215 Wrocław; NIP: 9970057198, REGON: 020689115, adres poczty elektronicznej: rejestracja@klinika-diety.pl, numer telefonu: +48 606 983 877.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klientaskładane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

2)      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

3)      USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W KLINIKA-DIETY.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog.
  2. Formularz Zamówienia.
  3. Newsletter.
  4. Konto.

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia może doprowadzić do zawarcia Umowy Sprzedaży, co pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności za Produkt.

4)      KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby rejestracji Konta ani dokonywania innych czynności. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.

 2. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

 3. Wszystkie artykuły i materiały, które są dostępne na Blogu, mają wyłącznie charakter informacyjny. Usługodawca dokłada należytych starań, aby prezentowane na Blogu treści były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz najnowszą dostępną wiedzą specjalistyczną. Usługobiorca powinien brać pod uwagę, że informacje na Blogu mają charakter uogólniony i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę.Wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na Blogu informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej Blog, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Usługodawca rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po indywidualną poradę do specjalisty.

 

5)      KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Zapisanie się na Newsletter następuje pozaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinika-diety.pl.

 

6)      KORZYSTANIE Z KONTAUSŁUGOBIORCY

 1. Korzystanie z Konta Usługobiorcymożliwe jest po podaniu nazwy (loginu) i hasła w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.

 2. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Konta w razie ich zmiany.

 3. Usługobiorca obowiązany jest zachować dostęp do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.

 4. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

 5. Usługa Elektroniczna KontoUsługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinika-diety.pl.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach: (1) gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) gdy działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego; (4) gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, szczególnie poprzez naruszenie zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania treści cyfrowych Usługodawcy do obrotu; (5) gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu; albo (6) gdy Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i Serwisu Internetowego.

 7. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.

 8. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail.

 9. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

 10. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę w pozostałych celach przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Klinika-diety.pl.

 

7)      KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W Serwisie Internetowymmożliwe jest dokonanie zakupuProduktów. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktuwymagazłożenia Zamówienia.

 2. Cena lub wynagrodzenie uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach dostawy, transportu i innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty,Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Szczegółowe informacje o zawartości Produktu, a także jego cenie i innych mających znaczenie warunkach, podane są Klientowi każdorazowo w opisie danego Produktu dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Informacje te są integralną częścią Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem Produktu zawsze przed rozpoczęciem składania Zamówienia.

 4. Procedura dokonania zakupów w Serwisie Internetowym ma następujący przebieg:
  a. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  b. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klientapierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy (jeśli dotyczy). W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  c. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 5. Serwis Internetowy udostępnia Klientom następującesposoby dokonania zapłaty tytułem Umowy Sprzedaży:
  a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą on-line za pośrednictwem serwisu PayU.pl – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Klienta spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  c. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  d. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w gabinecie Usługodawcy (dostępne w przypadku Produktu – usługi wykonywanej stacjonarnie).

 6. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

 7. Terminy płatności:
  a. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą on-line, Klientobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  b. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Produktem.
  c. W przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą w gabinecie Usługodawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w gabinecie bezpośrednio po wykonaniu usługi wchodzącej w skład Produktu.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.4 lit. c) Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

 9.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może nastąpić również poza Serwisem Internetowym, w szczególności na podstawie kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz w gabinecie stacjonarnym Sprzedawcy, w zależności od szczegółowych ustaleń stron. O ile Klient i Sprzedawca nie uzgodnią inaczej, umowa zawarta w takiej formie podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu, udostępnianego Klientowi do zapoznania się najpóźniej przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 10. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umowa Sprzedaży wygasa, gdy świadczenie Sprzedawcy/Usługodawcy będące przedmiotem Zamówienia stało się niemożliwe do spełnienia, w szczególności z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy/Usługodawcy. Niemożliwość świadczenia może polegać na tym, że Sprzedawca/Usługodawca nie będzie dłużej w stanie dostarczyć lub wykonać Produktu zgodnie z Zamówieniem ze względu np. na niedostępność Produktu oraz brak możliwości jego sprowadzenia. Sprzedawca/Usługodawca informuje Klienta o wygaśnięciu Umowy Sprzedaży z powodu następczej niemożliwości świadczenia, a w razie otrzymania płatności od Klienta – dokonuje niezwłocznie jej zwrotu.

 

8)      SPOSOBY, TERMINYI KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa domyślne zasady dostawy Produktu – towaru (w tym towaru z elementami cyfrowymi) będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego towaru indywidualnych warunków (np. w opisie danego Produktu – towaru lub w późniejszych uzgodnieniach między Klientem i Sprzedawcą po zawarciu Umowy Sprzedaży) albo w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.

 2. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  a.  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

 5. Wskazane sposoby dostawy mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach dostawy określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą on-line – od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku niedostępności Produktu i braku możliwości dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. Klient na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa będzie mógł podjąć decyzję co do dalszej realizacji Umowy Sprzedaży w innym terminie ustalonym ze Sprzedawcą albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i otrzymania zwrotu uiszczonych płatności. W przypadku gdy brakujący Produkt stanowi tylko część Zamówienia Klienta, niezależnie od uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim, Klient może również podjąć decyzję o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tego Produktu albo jego dostawie w innym terminie niż pozostała część Produktów wchodzących w skład Zamówienia.

9)      SPOSOBY I TERMINY WYKONANIA USŁUGI

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa domyślne zasady wykonania Produktu – usługi będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danej usługi indywidualnych warunków (np. w opisie danego Produktu – usługi lub w późniejszych uzgodnieniach między Klientem i Usługodawcą po zawarciu Umowy Sprzedaży) albo w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.

 2. Sposób i termin wykonania usługi zależy od rodzaju usługi – świadczenia Usługodawcy mogą być wykonywane w różny sposób i w różnych okresach, które zależą od specyfiki danego Produktu. Podstawowe informacje na temat sposobu i terminu wykonania usługi znajdują się w opisie Produktu oraz w zakładkach informacyjnych dostępnych na stronach Serwisu („Pierwsza wizyta – informacje”). Klient powinien zapoznać się z tymi informacjami przed zawarciem Umowy Sprzedaży, jako że stanowią one integralną część warunków świadczenia usług.

 3. Umowa Sprzedaży w zakresie Produktu – usługi zawierana jest na czas wykonania tej usługi, który wynika z opisu Produktu albo indywidualnego wyboru Klienta (np. w przypadku rezerwacji terminu wizyty lub konsultacji przez Klienta).

 4. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, Usługodawca przystępuje do wykonania usług najwcześniej po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności za usługę.
 5. Podstawowym obowiązkiem Usługodawcy jest gotowość do wykonania umówionych usług na rzecz Klienta, w tym poprzez zapewnienie możliwości i warunków skorzystania z usługi i zarezerwowanie swojego czasu dla Klienta. Obowiązkiem Klienta jest z kolei współdziałania z Usługodawcą w celu umożliwienia wykonania usług w sposób, miejscu i terminie przewidzianym w umowie, w szczególności (i) stawiając się na zarezerwowanych wizytach, badaniach lub konsultacjach, (ii) stosując się sumiennie do otrzymanych zaleceń i wytycznych oraz (iii) przekazując Usługodawcy kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje, które umożliwią wykonanie usługi.

 6. Usługi mogą być świadczone przez Usługodawcę stacjonarnie (np. w gabinecie Usługodawcy), jak i na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w postaci np. indywidualnych konsultacji lub webinarów).

 7. Udział w wizycie lub konsultacji online z Usługodawcą wymagać może spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów technicznych, takich jak: (1) dostęp do stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości umożliwiającej niezakłócony udział w transmisji; (2) mikrofon, słuchawki i kamerka internetowa; oraz (3) instalacja bezpłatnego oprogramowania (np. Skype) służącego do udziału w spotkaniu. Koszty transmisji danych wymaganych do udziału w spotkaniu online Klient ponosi we własnym zakresie na podstawie swojej umowy z dostawcą usług łączności internetowej.

 8. Usługodawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i wymagane kwalifikacje do świadczenia usług zgodnie z umową. Usługodawca świadczy usługi w sposób zgodny z przepisami regulującymi kwestie odpowiedzialności zawodowej Usługodawcy oraz zgodnie z zasadami etyki i poufności zawodowej.

 9. O ile umowa nie stanowi inaczej, termin wykonania usług liczony jest zawsze w Dniach Roboczych.

 10. Klient przed rozpoczęciem świadczenia usługi może zostać poproszony o wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza lub ankiety, szczególnie przed pierwszą wizytą u Usługodawcy (np. „Formularz pierwszej wizyty” lub „Formularz – autyzm, zaburzenia” dostępne na stronach Serwisu). Klient obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy informacje w zakresie potrzebnym do wykonania usług przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient może zostać wezwany do ich uzupełnienia lub doprecyzowania. W takim przypadku Usługodawca może wstrzymać dalszą realizację usługi do czasu otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych informacji.

 11. Klient obowiązany jest podawać informacje wyłącznie prawdziwe, niewprowadzające w błąd oraz nie zatajać przed Usługodawcą żadnych informacji istotnych dla opracowania zaleceń i wytycznych bądź planów dietetycznych przez Usługodawcę. W celu uniknięcia wątpliwości, za takie informacje poczytuje się w szczególności informacje na temat stanu zdrowia, budowy ciała, stylu życia, nawyków żywieniowych i nietolerancji pokarmowych Klienta lub wszelkie inne informacje, o których podanie Usługodawca poprosił Klienta.

 12. Usługodawca wykonuje usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, opierając się na informacjach i danych, które posiada od Klienta, w szczególności w zakresie jego stanu zdrowia, budowy ciała, stylu życia nawyków żywieniowych i nietolerancji pokarmowych.
 1. W przypadku braku możliwości terminowego wykonaniausługi w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w innymuzgodnionym z Klientemterminie, najwcześniej po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą do jej przełożenia. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji UsługodawcyKlient uprawniony jestdo otrzymania zwrotu ceny za niewykonane w terminie usługi.

 2. Postanowienia niniejszego punktu 9. Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

 

10) ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH (LICENCJA)

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktu – treści i usług cyfrowych będących przedmiotem Umowy Sprzedaży. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania (np. w opisie danego Produktu, do którego te warunki mają zastosowanie) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.

 2. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie przez czas określony Umową Sprzedaży. Jeśli Umowa Sprzedaży nie określa czasu dostępu do Produktu, przyjmuje się, że Produkt jest dostępny dla Klienta bezterminowo.

 3. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, Sprzedawca udziela dostępu do Produktu – treści i usług cyfrowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dokonania przez Klienta pełnej płatności za Produkt.

 4. Dostęp do Produktu, tj. do składających się na niego treści i usług cyfrowych, może zostać udzielony poprzez (1) udostępnienie treści lub usługi cyfrowychz poziomu Konta Usługobiorcy (w takim wypadku dostęp do Produktu wymaga posiadania aktywnego Konta przez Klienta), (2) wysłanie Produktu na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta albo (3) przesłanie na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta linku (adres URL)umożliwiającego odtworzenie lub pobranie Produktu. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Sprzedawca zaleca niezwłoczne pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera, w razie upływu ważności adresu URL konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą celem ponownego udostępnienia Produktu.
 1. Wszelkie prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku treści i usług cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.

 2. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu oraz składających się na niego treści i usług cyfrowych. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

 3. Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest jedynie uprawniony korzystać z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

 4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży.

 5. Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu – tj. treści lub usług cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z niego, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim, nie ma zastosowania, jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.

 6. Rezygnacja przez Klienta z Produktu – treści lub usług cyfrowych, po jego udostępnieniu Klientowi (w tym również poprzez usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. Postanowienia niniejszego punktu 10.9 Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego konsumentem, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość lub reklamacji z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

11) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: rejestracja@klinika-diety.pl),za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu oraz w zakładce informacyjnej „Kontakt” znajdującej się na stronie Serwisu Internetowego.

 

12) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy/Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy/Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Zatorska 49/13, 51-215 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinika-diety.pl.

 3. Jeżeli jest to konieczne dla rozpatrzenia lub wykonania reklamacji, przesłanie lub zwrot Produktu – towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Władysława Syrokomli 6 , 51-141 Wrocław.

 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy/Usługodawcy.

 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty, Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca/Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę/Usługodawcę.

 7. Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy/Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy/Usługodawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

  a. Do reklamacji Produktu – towaru – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

  b. Do reklamacji Produktu – towaru (w tym towaru z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

  c. Do reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

  d. Do reklamacji Produktu –usługi stosuje się przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego o zobowiązaniach umownych, w szczególności art. 471 i dalsze. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jeżeli sprzedana usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana, tj. wbrew jej opisowi na stronie Serwisu lub ustaleniom z Klientem bądź niezgodnie z zasadami staranności i rzetelności zawodowej, jakich można by oczekiwać przy usługach tego rodzaju.

 9. Zawarte w pkt. 12.8 lit. b) – c) postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do umów zawartych przez Usługobiorcę lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem przypadków wskazanych w pkt. 13.2 oraz kosztów, o których mowa w pkt. 13.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (6) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Zatorska 49/13, 51-215 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinika-diety.pl.Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 5. Produkty – towary, w tym towary z elementami cyfrowymi:
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Władysława Syrokomli 6 , 51-141 Wrocław.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku zakupu Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 8. Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 6. Rezygnacja z Produktu przez Klienta, niezależnie od jej przyczyny, nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu zapłaconej Sprzedawcy ceny ani też nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupiony Produkt.

 7. Sprzedawca/Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcy, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia lub rejestracji Konta. W zakresie weryfikacji Sprzedawca/Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca/Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta/Usługobiorcę oraz zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 10. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Sprzedawcę/Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 12.  

16) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3.  

17) OPINIE O PRODUKTACH

 1. Usługodawca umożliwia wystawianie i dostęp do opinii Klientów o Produktach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest (1) na profilach Usługodawcy prowadzonych w mediach społecznościowych albo w zewnętrznych serwisach zbierających opinie, (2) w indywidualnej korespondencji prowadzonej z Usługodawcą albo (3) za pomocą dedykowanego formularza opinii, który może być udostępniany na stronie Serwisu (w tym za pośrednictwem zewnętrznego widgetu). Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną – jeżeli taka opcja jest dostępna.
 3. Sprzedawca może udostępniać w Serwisie Internetowym dwa rodzaje opinii – opinie oznaczone jako „Opinia zweryfikowana” (lub w inny równoznaczny sposób) oraz opinie oznaczone jako „Opinia niezweryfikowana” (lub w inny równoznaczny sposób).
 4. Opinia zweryfikowana” jest to opinia dotycząca zakupionego przez opiniującego Produktu w Serwisie Internetowym lub realizacji zawartej przez niego Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym oraz samego Usługodawcy. Opinia ta może być wystawiona wyłącznie przez opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu w Serwisie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie zweryfikowane są weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Serwisie Internetowym lub skorzystał z Produktu, zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie.
 5. Usługodawca zapewnia aby publikowane opinie oznaczone jako „Opinia zweryfikowana” pochodziły od opiniujących, w przypadku których Usługodawca dokonał sprawdzenia, że dana osoba jest Klientem Serwisu Internetowego, a w przypadku opinii o konkretnym Produkcie – że dokonała zakupu opiniowanego Produktu.
 6. Opinia niezweryfikowana” jest to opinia wystawiona przez opiniującego dotycząca Produktu w Serwisie Internetowym lub samego Usługodawcy. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez opiniującego, który dokonał zakupu w Serwisie Internetowym lub korzystał z Produktu, jak i przez opiniującego, który nie dokonał zakupu Serwisie Internetowym i nie korzystał z Produktu i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. W przypadku opinii oznaczonych jako „Opinia niezweryfikowana” Usługodawca nie weryfikuje lub nie ma możliwości ich weryfikacji pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Serwisie Internetowym lub czy korzystał z danego Produktu.
 7. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. w dedykowanej zakładce z opiniami Klientów) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).
 8. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 9. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od faktycznego Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 10. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 12. Regulaminu.
 11. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Usługodawca udostępnia zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych Usług Elektronicznych lub oferowanych Produktów; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych lub Produktów; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy Produktów; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia b. o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  c. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego;ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Klinika-diety.pl